SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

4 maja Anna Szymańska i Wojciech Hartung na zaproszenie Komisji Europejskiej uczestniczyli jako reprezentanci Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych w spotkaniu przedstawicieli organów odwoławczych pierwszej instancji w państwach członkowskich UE na Malcie. W trakcie spotkania omówili raport „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”. Raport spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników i wywołał ożywioną dyskusję. Raport dostępny jest tutaj.

IMG 0917 2

IMG 0921 2

26 marca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP) przekazał Stałemu Komitetowi Rady Ministrów pismo, w którym przedstawione zostały spostrzeżenia i obawy dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego i jej potencjalnego, negatywnego wpływu na ustawę Prawo zamówień publicznych oraz rynek zamówień publicznych.
Członkowie SPZP stoją na stanowisku, że część przepisów zawartych w projekcie ustawy nie powinna zostać uchwalona w proponowanym brzmieniu.
Pod tym linkiem możecie Państwo pobrać kopię pisma zawierającego postulaty Stowarzyszenia.

We wtorek 20 lutego 2018 r. w siedzibie Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp. k. w Warszawie odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Porządek obrad Zebrania, w którym uczestniczyli niemal wszyscy Członkowie, obejmował podsumowanie i zatwierdzenie działalności Stowarzyszenia w roku 2017, zmiany Statutu oraz plany działalności Stowarzyszenia na najbliższy rok.

Członkowie Stowarzyszenia odbyli również dyskusję na temat zagadnień takich, jak: (1) jak zamówienia poniżej progów unijnych, (2) wybrane przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, (3) kwestie związane ze skargą na orzeczenie KIO, a także (4) projekt ustawy o jawności życia publicznego.
W następstwie dyskusji zostały powołane grupy robocze do opracowania stanowiska i postulatów legislacyjnych Stowarzyszenia w tym zakresie.

 

WZ01

WZ02a

WZ03a

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych otrzymało podziękowanie od Komisji Europejskiej za przygotowanie i udostępnienie raportu „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”. Pan Alvydas Stančikas z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej zaprosił również współautorów raportu: Annę Szymańską, dr Piotra Bogdanowicza i dr Wojciecha Hartunga do udziału w najbliższym spotkaniu grupy roboczej utworzonej przez Komisję Europejską, skupiającej członków organów odwoławczych pierwszej instancji w państwach członkowskich UE. Spotkanie odbędzie się 4 maja 2018 roku na Malcie. Podczas tego spotkania przedstawiciele naszego Stowarzyszenia będą mieli okazję do prezentacji raportu oraz wynikających z niego wniosków.

W styczniowym wydaniu “Monitora Zamówień Publicznych” ukazał się obszerny artykuł na temat raportu o funkcjonowaniu środków ochrony prawnej w UE, który został przygotowany przez członków SPZP. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

 

monitor zamowien

 

5 grudnia 2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystości związanej z jubileuszem X-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu oraz część członków Stowarzyszenia.
W związku z tym jubileuszem Stowarzyszenie wysłało list do Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Pani Małgorzaty Rakowskiej.
O uroczystości można przeczytać więcej tutaj: https://www.uzp.gov.pl/kio/aktualnosci/jubileusz-10-lecia-funkcjonowania-krajowej-izby-odwolawczej

Przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się 28 września 2017 r. w Warszawie na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita.
 
Punktem wyjścia do debaty był przygotowany przez Stowarzyszenie raport dotyczący środków ochrony prawnej z zakresu zamówień publicznych funkcjonujących w krajach Unii. Opracowanie zostało zaprezentowane w ramach debaty przez jego autorów: dra Piotra Bogdanowicza, dra Wojciecha Hartunga oraz mecenas Annę Szymańską.
 
W programie wydarzenia oprócz przedstawienia wniosków z raportu znalazły się również prelekcje oraz panele dyskusyjne z udziałem specjalistów z zakresu zamówień publicznych. Indywidualne wystąpienia wygłosiła dr Aleksandra Sołtysińska z Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Marta Laszuk, Legal Officer w Komisji Europejskiej. W prowadzonych przez członków Zarządu Stowarzyszenia panelach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Narodowego Banku Polskiego oraz innych podmiotów występujących w roli zamawiających.
 
„Zainteresowanie debatą i raportem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, z czego bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że zaprezentowane wnioski wynikające z raportu będą wstępem do dalszej dyskusji na temat funkcjonowania systemu prawa zamówień publicznych w Polsce oraz krajach UE.” – powiedziała Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Raport można pobrać klikająć w ten link.

Wprowadzenie obowiązkowych trzyosobowych składów orzekających, powołanie stałych ekspertów technicznych i ekonomicznych, a także stanowisk pomocniczych postulują na łamach dziennika Rzeczpospolita Anna Szymańska, dr Wojciech Hartung i dr Piotr Bogdanowicz – członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz autorzy raportu pt. „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”. W opracowaniu pojawiają się również między innymi propozycje dotyczące wydłużenia terminów na złożenie odwołania, obniżenia opłaty za wpisy i środki ochrony prawnej oraz wprowadzenia obowiązku przekazania stronom i uczestnikom pism procesowych przed rozprawą. Autorzy raportu zalecają też ustanowienie jednego sądu do rozpatrywania odwołań od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

Cały artykuł znajdą Państwo pod linkiem.
Raport został zaprezentowany 28 września br. w ramach zorganizowanej przez Stowarzyszenie debaty i jest dostępny do pobrania na stronie Stowarzyszenia.

28 września 2017 r. organizujemy „Debatę dotyczącą funkcjonowania systemów środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej”.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi, jak również przedstawicielka Komisji Europejskiej. Punktem wyjścia do debaty będzie przygotowany przez Stowarzyszenie raport na temat funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej.

Raport wpisuje się w cele statutowe Stowarzyszenia: popularyzację przyjętych w Unii Europejskiej standardów prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych i koncesji, upowszechnianie wiedzy na temat regulacji w prawie zamówień publicznych, koncesji w Polsce i poza jej granicami oraz prowadzenie studiów, badań i analiz w tym zakresie.

Zdaniem autorów raportu skuteczny system środków ochrony prawnej w sprawach z zakresu zamówień publicznych powinien stanowić dopełnienie przepisów dotyczących procedur ich udzielania. Bez tego rzeczywiste otwarcie rynków krajowych na konkurencję w ramach Unii Europejskiej może być niemożliwe. Autorzy raportu mają nadzieję, że raport będzie jednym z elementów wspierających analizy prowadzone na poziomie polskim oraz unijnym, w szczególności w kontekście polskiego systemu odwoławczego.

Raport powstał na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, która została wysłana przez członków Stowarzyszenia do kancelarii prawniczych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Pytania dotyczyły różnych zagadnień - począwszy od organizacji systemu odwoławczego w danym państwie członkowskim, przez konkretne rozwiązania prawne, po funkcjonowanie środków ochrony prawnej w praktyce.

W wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita Aldona Kowalczyk, Prezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, odniosła się do przełomowego rozstrzygnięcia KIO umożliwiającego wnoszenie odwołań od zwycięskich ofert w zamówieniach podprogowych.

„Dotychczasowe podejście KIO do odwołań dotyczących zamówień podprogowych było dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Izba gremialnie odrzucała wszelkie odwołania dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, jeśli wiązały się one z zarzutem zaniechania jej odrzucenia bądź zaniechania wykluczenia wykonawcy. To przykład zawężającej wykładni dodanego przepisu, którego wprowadzenie było przecież odpowiedzią na postulaty wykonawców domagających się – i słusznie – szerszej możliwości odwołań w przetargach na zamówienia podprogowe. Cieszę się, że w najnowszym orzeczeniu KIO wyraźnie odeszła od takiej wykładni i zaprezentowała interpretację korzystną dla wykonawców” – zaznacza mec. Aldona Kowalczyk.

Całą rozmowę znajdą Państwo pod tym linkiem.

Gościem programu Jolanty Ojczyk #RZECZoPRAWIE była Katarzyna Kuźma, Wiceprezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

W programie mecenas Katarzyna Kuźma wyjaśnia cele jakie postawili sobie członkowie Stowarzyszania oraz omawia najważniejsze zmiany jakie zaszły w prawie zamówień publicznych na przestrzeni ostatnich miesięcy.

„Nowelizowane są ustawy o prawie zamówień publicznych i o koncesjach. Pojawia się także kwestia reformy systemu odwoławczego. Tych tematów jest tak dużo, iż powołaliśmy do życia Stowarzyszenie, które byłoby platformą do szerokiej debaty i partnerem merytorycznym w rozmowach o prawie zamówień publicznych” – podkreśla mec. Katarzyna Kuźma.

Całą rozmowę znajdą Państwo pod tym linkiem.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.