SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • popularyzowanie prawa zamówień publicznych oraz koncesji oraz działalność oświatową w tym zakresie,
 • organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich,
 • opracowywanie raportów, opinii, ocen, stanowisk, publikacji i wniosków w zakresie prawa zamówień publicznych oraz koncesji,
 • organizowanie własnych lub popieranie lub współpraca w organizowanych przez inne podmioty konferencjach, seminariach i szkolenia, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz propagowania prawa zamówień publicznych oraz koncesji w kraju i za granicą,
 • współpracę na zasadach prawem przewidzianych z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz innymi organami władzy wykonawczej, ustawodawczej i
 • sądowniczej w zakresie zamówień publicznych oraz koncesji,
 • ułatwianie kontaktów osób zainteresowanych przedmiotem działania Stowarzyszenia oraz prowadzenie strony internetowej,
 • opracowywanie oraz propagowanie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, koncesji, a także kryteriów oceny ofert oraz regulaminów i innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu lub ubieganiu się o zamówienia publiczne lub koncesje,
 • analizy stanowienia, wykładni lub stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, koncesjach, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, a także Krajowej Izby Odwoławczej,
 • podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Zachęcamy do zapoznania się i wypełnienia ankiety na temat kosztów związanych wnoszeniem odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych w ramach toczących się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczymy, iż ankieta pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy aktualnie obowiązujące koszty wnoszenia wyżej wymienionych środków ochrony prawnej nie ograniczają ich dostępności. Chcielibyśmy również ustalić, jaka powinna być, zdaniem uczestników rynku, optymalna wysokość tych opłat.

Ankieta i przeprowadzona na jej podstawie analiza będzie kontynuacją szerszego projektu związanego z badaniem funkcjonującego systemu środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. W ramach tego projektu Stowarzyszenie opracowało raport pt. „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski” (raport jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Inicjatywy/Projekty”). Raport zawiera również wnioski dotyczące Polski.

Analiza w zakresie wysokości wpisów od odwołań do KIO i skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych będzie stanowić uzupełnienie wniosków przedstawionych w raporcie i zostanie przekazana Ministerstwu Rozwoju oraz Urzędowi Zamówień Publicznych wraz z odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi.

Projekt jest o tyle ważny i uzasadniony, iż aktualnie toczą się prace nad założeniami do nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Liczymy na uwzględnienie, w ramach toczących się prac legislacyjnych, także postulatów dotyczących środków ochrony prawnej i wysokości opłat z nimi związanych, są to bowiem bardzo istotne elementy systemu zamówień publicznych.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15 stycznia 2018 roku. Ankieta jest krótka, a jej wypełnienie zajmie Państwu zaledwie kilka minut.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.