SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych („Stowarzyszenie PZP”), a także osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia PZP i korzystających z formularza kontaktowego oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa.


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 1. Administrator danych:

  Administratorem danych osobowych członków i kandydatów na członków, a także osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia PZP i korzystających z formularza kontaktowego jest Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie pod adresem Rondo ONZ 1, 30 p. (Dentons), 00-124 Warszawa.

 2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie PZP.

  Stowarzyszenie PZP przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia PZP, w tym w szczególności:

  • imię i nazwisko
  • stopień naukowy/tytuł zawodowy
  • miejsce wykonywania zawodu
  • adres mailowy (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia PZP)
  • telefon kontaktowy (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia PZP)
  • wizerunek (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia PZP).

 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.

  Dane osobowe członków i kandydatów na Stowarzyszenia PZP przetwarzane są w następujących celach: 

  a) Przystąpienia do Stowarzyszenia PZP i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia PZP – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia PZP polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia PZP, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia PZP oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia PZP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  b) Informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia PZP (www.stowarzyszeniepzp.pl) („Portal Stowarzyszenia”) w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Stowarzyszenia PZP - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia PZP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  c) Publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności Stowarzyszenia PZP, poprzez upublicznienie zdjęć członków na Portalu Stowarzyszenia - na podstawie zgody wyrażonej przez członków Stowarzyszenia PZP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia PZP i korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez Stowarzyszenie PZP w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 4. Informacja o odbiorcach danych.

  Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia PZP, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia PZP oraz osoby przeglądające Portal. Dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia PZP nie są przekazywane do państwa trzeciego.

 5. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie PZP.

  Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, posiada następujące prawa:

  1) Dostępu do danych - prawo do uzyskania od Stowarzyszenia PZP potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
  2) Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3) Usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO;
  4) Ograniczenia przetwarzania danych - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Art. 18 ust. 1 RODO;
  5) Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO;
  6) Wniesienia sprzeciwu - prawo wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia PZP lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń;
  7) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO;
  8) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

  Stowarzyszenie PZP ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.

 6. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia PZP przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu PZP ustalone w Statucie.

  Dane osobowe członków Stowarzyszenia PZP przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu PZP lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.

  Po upłynięciu ww. okresów, Stowarzyszenie PZP dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Stowarzyszenie PZP może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 7. Pliki Cookies

  Portal korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Sposób korzystania oraz rodzaje plików cookie wykorzystywanych w celu gromadzenia danych określone są polityce cookie: http://www.stowarzyszeniepzp.pl/polityka-cookies
Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.