SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W nawiązaniu do § 5 ust. 4 Regulaminu turnieju moot court „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” informujemy, iż pisma oraz wystąpienia Uczestników oceniane będą przez Jury w składzie:

 • mec. Sylwester Kuchnio – Przewodniczący Jury
 • mec. Aldona Kowalczyk
 • mec. Jan Roliński

Aktualny harmonogram turnieju można znaleźć pod tym linkiem.

Na wniosek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, 24 kwietnia 2020 r. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię dotyczącą interpretacji i stosowania przez zamawiających przesłanek zatrzymania wadium, określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1-3 PZP, w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19.
UZP podzielił w opinii stanowisko SPZP.
Zdaniem UZP zamawiający nie powinni działać w sposób automatyczny, lecz każdorazowo analizować zaistniały stan faktyczny w kontekście ziszczenia się przesłanek określonych w art. 46 ust. 5 PZP, szczególnie mając na względzie aktualną spowodowaną epidemią COVID-19. W razie stwierdzenia, że okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium wynikają z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, zamawiający powinni powstrzymać się od zatrzymywania wadium.

Odpowiedz UZP na wniosek Stowarzyszenia znajduje się pod tym linkiem. Ponadto opinia zostala zamieszczona na stronie UZP.

22 kwietnia, 2020 roku, w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł na temat planów odblokowania Krajowej Izby Odwoławczej, której rozstrzyganie zostało wstrzymane ze względu na zagrożenie związane z COVID-19.

W artykule znajdziecie Państwo komentarz Katarzyny Kuźmy, członka Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, która zwraca uwagę na propozycję SPZP, zakładającą możliwość prowadzenia rozpraw w trybie online, przynajmniej w odniesieniu do tych spraw, które nie zawierają informacji niejawnych.

Cały artykuł dostępny jest tutaj.

Stowarzyszenie postuluje przyjęcie rozwiązań pozwalających KIO orzekać na rozprawach on-line w sprawie odwołań, których dokumentacja nie zawiera informacji niejawnych. Stowarzyszenie wnioskuje także do Prezesa UZP o wydanie interpretacji Rozporządzenia dokumentowego dotyczącej sytuacji, w których z powodów związanych z COVID-19 w danym kraju nie wydaje się (choćby czasowo) określonych dokumentów urzędowych.

W dniu 7 kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie wystosowało pismo w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do pisma zawierającego szczegółowe uzasadnianie wagi i pilności poruszonych w nim problemów dołączony został projekt „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, których dokumentacja nie zawiera informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”.

Przepisy Rozporządzenia dokumentowego przewidują możliwość posłużenia się dokumentem innym niż urzędowe zaświadczenie do sytuacji, w których w danym kraju nie wydaje się stosownych zaświadczeń. Stowarzyszenie wyraża wobec tego przekonanie, że stan niewydawania dokumentów" przez właściwe organy danego państwa obejmuje również sytuacje przejściowe (tzn. stosowne organy tylko czasowo zaprzestały wydawania dokumentów z przyczyn niezależnych od wykonawcy) i prosi Prezesa UZP o stosowną interpretację.

Treść pisma do pobrania tutaj.

Treść projektu rozporządzenia do pobrania tutaj.

3 kwietnia 2020 roku, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych złożyło w Urzędzie Zamówień Publicznych wniosek o wydanie opinii dotyczącej stosowania przez zamawiających art. 46 ust. 5 pkt 1-3 PZP w przypadku, gdy okoliczności określone w tym przepisie zostały spowodowane działaniem siły wyższej, w tym wystąpieniem pandemii COVID-19.

Treść wniosku znajdą Państwo pod linkiem.

W dzisiejszym wydaniu Dzienika Gazety Prawnej, ukazał się artykuł "Koronawirus może, ale nie musi oznaczać aneksowania umów. Co to oznacza dla firm realizujących zamówienia publiczne?", w którym znajdziecie Państwo komentarze mec. Aldony Kowalczyk oraz dr hab. Piotra Bogdanowicza.

Artykuł jest dostępny w papierowym wydaniu dziennika oraz w internecie pod tym linkiem.

24 marca 2020 roku, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Rozwoju oraz Urzędzie Zamówień Publicznych pismo zawierające uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Treść przedstawionych uwag i propozycji SPZP znajdą Państwo pod linkiem.

Ostatnia modyfikacja 22 maja 2020 roku

W związku z obecnymi ograniczeniami i przerwami w funkcjonowaniu uczelni spowodowanymi przez pandemię COVID-19, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zmianie terminarza turnieju, poniżej znajdziecie Państwo nowe daty:

 • 21 lutego 2020 r. – zakończenie kwalifikacji i wyłonienie drużyn na uczelniach
 • 24 lutego 2020 r. – publikacja kazusów na stronie www.stowarzyszeniepzp.pl, rozlosowanie par procesowych
 • 2 marca 2020 r. – termin zadawania pytań do kazusów
 • 9 marca 2020 r. – termin udzielenia odpowiedzi na pytania
 • 27 kwietnia 2020 r. – termin przesłania odwołań przez zespoły (pierwsze pismo procesowe)
 • 29 kwietnia 2020 r. – opublikowanie składu jury
 • 11 maja 2020 r. – termin przesłania odpowiedzi na odwołanie przez Zespoły (drugie pismo procesowe) – przekazywane jurorom niezwłocznie
 • 18 maja 2020 r. – przekazanie odpowiedzi na odwołanie Zespołom występującym w roli odwołującego
 • 1 czerwca 2020 r. – etap ustny

Aktualna wersja regulaminu jest do pobrania tutaj.

12 marca 2020 roku, w Warszawie odbędzie się „Charytatywna konferencja praktyków Prawa Zamówień Publicznych i PPP”, organizowana przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB). Jednym z patronów honorowych konferencji jest Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.
Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie guza mózgu Marianny Chowaniec-Furman – córki Kamila Furmana – człowieka, od wielu lat zaangażowanego w wypracowywanie dobrych praktyk dla branży budowlanej.
Więcej informacji, możliwość wsparcia inicjatywy, zgłoszenia udziału i agendę znajdziecie Państwo na stronie PZPB.

Zgodnie z regulaminem turnieju „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, przedstawiamy cztery zgłoszone drużyny studentów, wyniki losowania par procesowych oraz kazusy turniejowe.

 • Drużyna A - Uniwersytet Adama Mickiewicza (opiekunowie: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, mgr Jarosław Kola)
  o Aleksandra Grabowska
  o Alicja Sementina
  o Filip Golędzinowski
  o Łukasz Wasilenko
  o Maciej Kowalczyk

 • Drużyna B - Uniwersytet Warszawski (opiekun: dr hab. Piotr Bogdanowicz)
  o Eryk Ryciak
  o Marcin Woźny
  o Agnieszka Warsewicz
  o Mateusz Mućka
  o Adam Jeżewski
  o Marta Radke

 • Drużyna C - Uniwersytet Jagielloński (opiekun: dr Aleksandra Sołtysińska)
  o Tomasz Mielko
  o Maciej Gilis-Januszewski
  o Michał Kulikowski
  o Kinga Kanecka
  o Rafał Rutkowski
  o Karol Witas

 • Drużyna D - Uniwersytet Łódzki (opiekun: dr Anna Górczyńska)
  o Julia Bilska
  o Magdalena Rogozińska
  o Maria Szychowska
  o Adam Kramarz
  o Katarzyna Leszka

Plik z opisami kazusów można pobrać tu. Zestawienie par dla poszczególnych kazusów poniżej:

kazusy

 

Więcej informacji na temat turnieju, grafik i regulamin znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu, treści kazusów wraz z odpowiedziami na pytania uczestników Turnieju Moot Court znajdują się pod linkiem.

W dniu 3 lutego 2020 roku w siedzibie kancelarii Dentons odbyło się trzecie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Podczas Zebrania dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia w 2019 roku oraz omówiono projekty, które będą realizowane w roku bieżącym.

Członkowie Stowarzyszenia odbyli również dyskusję na temat najbliższych inicjatyw organizowanych bądź współorganizowanych przez SPZP, tj. konferencji pn. „Implementacja rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych”, która odbędzie się 18 marca br. w Warszawie czy turnieju dla studentów - Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”.

Zebranie zostało uwieńczone dyskusją merytoryczną i wymianą wiedzy na temat wybranych aspektów nowego Prawa zamówień publicznych.
Dziękujemy naszym Członkom za aktywny udział w Zebraniu.

IMG 20200203 1119596IMG 20200203 1120113

W związku z niespodziewaną sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19 Organizatorzy wydarzenia podjęli decyzję o przeniesieniu terminu Transatlantyckiej konferencji na temat implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych.

Planowo konferencja miała się odbyć w dniu 18 marca na Uniwersytecie Warszawskim. Decyzja spowodowana została troską o komfort i zdrowie Uczestników wydarzenia, jak również ochroną najlepiej pojętego interesu Organizatorów, Sponsorów oraz Partnera. Nowy termin konferencji planowany jest na dzień 30 września b.r. i zostanie potwierdzony wkrótce.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję organizowaną w dniu 18 marca 2020 roku w Warszawie przez Stowarzyszenie ,,Pro Silesia’’ Biznes-Nauka-Samorząd, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet George’a Waszyngtona w Waszyngtonie oraz Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych:

"TRANSATLANTCKA KONFERENCJA: Implementacja rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych"

Konferencja poświęcona będzie praktycznym aspektom związanym z wykonywaniem umów w sprawach zamówień publicznych oraz rozwiązywaniem sporów powstających na tle tychże umów w aspekcie realizacji celów prośrodowiskowych oraz proinnowacyjnych. Partnerem wydarzenia jest Tauron Polska Energia S.A., a patronat nad konferencją objęła fundacja Fulbright Polska. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele instytucji publicznych, a także polscy i zagraniczni eksperci w zakresie zamówień publicznych.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w języku angielskim. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły i informację na temat rejestracji znajdziecie Państwo tu.

W związku z obecnymi ograniczeniami i przerwami w funkcjonowaniu uczelni spowodowqanymi przez pandemię COVID-19, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zmianie terminarza turnieju, poniej znajdziecie Państwo nowe daty.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych serdecznie zaprasza studentów wydziałów prawa i administracji do udziału w turnieju moot court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”.

Konkurs polega na symulacji postępowania przed KIO w oparciu o kazusy oparte na problematyce przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami PZP.

Nagrodami w konkursie są staże w kancelariach wspierających konkurs: Bird & Bird, BSJP, Clifford Chance, Dentons, Domański Zakrzewski Palinka, Schampera Dubis Zając i Wspólnicy, Wardyński i Wspólnicy oraz WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Do udziału zapraszamy 2-6-osobowe zespoły wyłonione w kwalifikacjach przez uczelnie uczestniczące w organizacji konkursu: Uniwersytet Jagielloński (opiekun: dr Aleksandra Sołtysińska), Uniwersytet Warszawski (opiekun: dr hab. Piotr Bogdanowicz), Uniwersytet Łódzki (opiekun: dr Anna Górczyńska) i Uniwersytet Adama Mickiewicza (prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska oraz mgr Jarosław Kola).

Terminarz:

 • 21 lutego 2020 r. – zakończenie kwalifikacji i wyłonienie drużyn na uczelniach
 • 24 lutego 2020 r. – publikacja kazusów na stronie www.stowarzyszeniepzp.pl, rozlosowanie par procesowych
 • 2 marca 2020 r. – termin zadawania pytań do kazusów
 • 9 marca 2020 r. – termin udzielenia odpowiedzi na pytania
 • 27 kwietnia 2020 r. – termin przesłania odwołań przez zespoły (pierwsze pismo procesowe)
 • 29 kwietnia 2020 r. – opublikowanie składu jury
 • 11 maja 2020 r. – termin przesłania odpowiedzi na odwołanie przez Zespoły (drugie pismo procesowe) – przekazywane jurorom niezwłocznie
 • 18 maja 2020 r. – przekazanie odpowiedzi na odwołanie Zespołom występującym w roli odwołującego
 • 1 czerwca 2020 r. – etap ustny

Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie (tutaj).

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych.

10 grudnia 2019 roku, odbyła się konferencja „Skuteczne zwalczanie zmów rynkowych – praktyka i wyzwania”, organizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z okazji Światowego Dnia Konkurencji.

W czasie wydarzenia, Aldona Kowalczyk – Prezes Zarządu SPZP, na zaproszenie Prezesa UOKiK uczestniczyła w panelu dyskusyjnym „JAK ELIMINOWAC ZMOWY PRZETARGOWE? Synergia działań na gruncie prawa ochrony konkurencji, prawa zamówień publicznych i prawa karnego".

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele UOKiK i Urzędu Zamówień Publicznych, organów ścigania, a także przedsiębiorcy i prawnicy. Wśród ekspertów zagranicznych znaleźli się eksperci Komisji Europejskiej, Czeskiego Urzędu Ochrony Konkurencji oraz Izraelskiego Urzędu Ochrony Konkurencji.

Więcej informacji i program konferencji znajdziecie Państwo tutaj.
Zdjęcia z konferencji dzięki uprzejmości UOKiK.

D5D 3694 kopia

D5D 3701

D5D 3710

W październikowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne DORADCA” ukazała się relacja z konferencji „Przesłanki wykluczenia – praktyka stosowania w krajach UE, EFTA i USA” oraz fragmenty i wnioski z raportu przedstawiającego system wykluczenia wykonawców z postępowań o zamówienie publiczne w Polsce na tle systemów obowiązujących w innych krajach europejskich, który został opracowany przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Ponadto za kilka dni, ta jak i inne publikacje merytoryczne październikowego numeru DORADCY, będą dostępne w Systemie Informacji Prawnej LEGALIS.

SPZP doradca

 

21 października 2019 roku, w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się wywiad z przedstawicielami Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP): Aldoną Kowalczyk, Janem Rolińskim oraz Wojciechem Hartungiem.
Rozmowa dotyczyła genezy oraz wniosków płynących z raportu SPZP przedstawiającego system wykluczenia wykonawców z postępowań o zamówienie publiczne w Polsce na tle systemów obowiązujących w innych krajach europejskich.

 

Za zgodą prelegentów możecie Państwo pobrać prezentacje, które zostały przedstawione na konferencji „Przesłanki wykluczenia – praktyka stosowania w krajach UE, EFTA i USA”, która odbyła się 30 września 2019 r.

30 września 2019 r. w trakcie konferencji „Przesłanki wykluczenia – praktyka stosowania w krajach UE, EFTA i USA” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP), przedstawiciele Zarządu SPZP dr hab. Piotr Bogdanowicz oraz Jan Roliński zaprezentowali raport przedstawiający system wykluczenia wykonawców z postępowań o zamówienie publiczne w Polsce na tle systemów obowiązujących w innych krajach europejskich.

Raport można pobrać tu.

Przedstawiony raport dostarczył wielu tematów do dyskusji, które odbyły się w trakcie wydarzenia. Polscy i zagraniczni eksperci z zakresu zamówień publicznych rozmawiali o różnicach, podobieństwach i interpretacjach przepisów dotyczących wykluczeń wykonawców w prawie Unii Europejskiej i ustawach krajowych.

Partnerami konferencji byli: wydawnictwo C.H.Beck, Sekcja Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane prezentacje oraz materiały z konferencji będą udostępnione na stronie SPZP w najbliższych tygodniach.

Poniżej lista wystąpień i dyskusji, które odbyły się w trakcie konferencji:

 • Konferencję otworzyli dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, kierowniczka Katedry Prawa Europejskiego na WPiA UW, Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu SPZP oraz dr Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
 • Prezentacja raportu przedstawiającego system wykluczenia wykonawców z postępowań o zamówienie publiczne w Polsce na tle systemów obowiązujących w innych krajach europejskich - dr hab. Piotr Bogdanowicz oraz Jan Roliński.
 • Magdalena Grabarczyk, członek Krajowej Izby Odwoławczej, wygłosiła prelekcję pt. „Refleksje na temat przesłanek wykluczenia wykonawców i praktyki ich stosowania w świetle orzecznictwa sądowego oraz Krajowej Izby Odwoławczej”.
 • prof. Christopher R. Yukins z Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona przedstawił „Zagadnienia dotyczące zawieszenia oraz wykluczenia z udziału w zamówieniach udzielanych przez rząd amerykański. Studium porównawcze dla kolejnych działań w zakresie unijnych zamówień publicznych”.
 • Collin David Swan z Urzędu ds. Zawieszania i Wykluczania Wykonawców Banku Światowego, opowiedział o zawieszaniach i wykluczaniach wykonawców z perspektywy globalnej instytucji finansującej.
 • Konferencję zakończył panel dyskusyjny o „Efektywności instytucji wykluczenia z udziału w zamówieniach publicznych”, prowadzony przez prof. Michała Kanię oraz dr. Wojciecha Hartunga (SPZP). Jako paneliści udział wzięli: prof. Roberto Caranta (Uniwersytet w Turynie), prof. Christopher R. Yukins (Uniwersytet Jerzego Waszyngtona), Collin David Swan (Urząd ds. Zawieszania Wykluczania Wykonawców Banku Światowego), Hubert Nowak (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych), Jan Kuzawiński (Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej).

0K2A0347

0K2A0357

0K2A0427

0K2A0498

0K2A0534

0K2A0572

0K2A0582

0K2A0588

0K2A0627

0K2A0631

0K2A0718

0K2A0758

0K2A0762

0K2A0818

0K2A0882

0K2A0918

 

30 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się organizowana przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych konferencja pt. „Przesłanki wykluczenia – praktyka stosowania w krajach UE, EFTA i USA”.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport Stowarzyszenia przedstawiający polski system wykluczania wykonawców z postępowań o zamówienie publiczne w Polsce na tle systemów obowiązujących w innych krajach europejskich.

W programie znajdują się wykłady i dyskusje na temat m.in. różnorodnych systemów wykluczania wykonawców z postępowań o zamówienia publiczne, przesłanek wykluczenia i praktyce ich stosowania w świetle orzecznictwa sądowego i Krajowej Izby Odwoławczej oraz efektywności instytucji wykluczenia z udziału w zamówieniach publicznych.

W spotkaniu wezmą udział specjaliści i praktycy prawa zamówień publicznych (w tym przedstawiciele instytucji państwowych). W gronie prelegentów są też eksperci międzynarodowi: prof. Roberto Caranta (Uniwersytet w Turynie), prof. Christopher R. Yukins (Uniwersytet Jerzego Waszyngtona) oraz Collin David Swan (Urząd ds. Zawieszania i Wykluczania Wykonawców Banku Światowego).

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, budynek Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4, sala A.2) od godziny 9:30. Pełen program konferencji dostępny jest tu.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/AjPjZiNQ1ZPMtxyv5. Wstęp na konferencję jest nieodpłatny, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w wydarzeniu jest możliwy po potwierdzeniu rejestracji przez organizatorów.

Rejestracja na wydarzenie jest otwarta do 25 września.

belka Li SPZP PL


W lutowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne DORADCA” ukazał się artykuł, w którym Aldona Kowalczyk – Prezes Zarządu SPZP dzieli się pierwszymi refleksjami na temat projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przywołuje postulaty zgłaszane przez Stowarzyszenie.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem:

AldonaDoradca2019

Przedstawiciele Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych uczestniczyli w konferencji uzgodnieniowej, zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Konferencja dotyczyła projektu nowego Prawa zamówień publicznych, odbyła się w dniach 13-15 marca 2019 roku.

Przedmiotem trzydniowej, ożywionej dyskusji były m.in. wyłączenia przedmiotowe stosowania ustawy, przesłanki wykluczania wykonawców z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy w sprawie zamówienia i środki ochrony prawnej oraz postępowanie koncyliacyjne.

Stowarzyszenie z satysfakcją przyjęło deklarację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych o pozytywnym odbiorze postulowanych przez Stowarzyszenie zmian do projektu (stanowisko dostępne jest tutaj) w toku procesu legislacyjnego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

13 marca 2019 roku Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych złożyło w Ministerstwie Sprawiedliwości stanowisko zawierające uwagi do zawartego w projekcie nowelizacji ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - projektu zmiany art. 305 k.k. Treść przedstawionych uwag i propozycji SPZP znajdą Państwo pod linkiem.

SPZP złożyło także w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz w Urzędzie Zamówień Publicznych dwa materiały robocze w związku z toczącymi się pracami nad nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie odszkodowań w zamówieniach publicznych oraz postępowania koncyliacyjnego. Pełną treść materiałów znajdą Państwo pod linkami: odszkodowanie i koncyliacja.

Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia zaangażowanym w prace nad przygotowaniem tych dokumentów.

Dziesięciu ekspertów, istotna zmiana systemowa i dwie godziny żywej dyskusji – za nami debata „Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu?”

21 lutego 2019 roku, w siedzibie Rzeczpospolitej odbyła się debata „Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu?”, której uczestnikami byli członkowie władz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych i przedstawiciele organów administracji publicznej zaangażowanych w prace nad projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Gośćmi red. Tomasza Pietrygi byli Mariusz Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Joanna Knapińska, Wicedyrektor w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych: dr Piotr Bogdanowicz, dr Wojciech Hartung, Aldona Kowalczyk, Mirella Lechna, Jan Roliński, Anna Specht-Schampera. Eksperci dyskutowali o ostatnich propozycjach zmian systemowych i próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób projektowane przepisy odpowiadają potrzebie rynku i jaki będą miały na niego wpływ.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych aktywnie uczestniczy w konsultacjach publicznych dot. projektu nowego Prawa Zamówień Publicznych, a przeprowadzona debata była doskonałą okazją do przedstawienia stanowiska Stowarzyszenia w odniesieniu do kluczowych zagadnień z nim związanych.
Zapis debaty jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

GAR 20190221 0432

GAR 20190221 3 4

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, w ramach trwających konsultacji publicznych, złożyło swoje uwagi do projektu ustawy "Prawo zamówień publicznych". Treść przedstawionych uwag i propozycji znajdą Państwu w poniższym pliku.

Dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia zaangażowanym w prace nad przygotowaniem tego opracowania.

 

Uwagi do ustawy PZP

 

W dniu 23 stycznia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Podczas Zebrania wybrano władze Stowarzyszenia w dotychczasowym składzie osobowym, omówiono plany działań na 2019 rok oraz dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.


Do najważniejszych wydarzeń 2018 roku można zaliczyć:

 • udział przedstawicieli Stowarzyszenia - Anny Szymańskiej oraz Wojciecha Hartunga w spotkaniu grupy roboczej utworzonej przez Komisję Europejską, skupiającej członków organów odwoławczych pierwszej instancji w państwach członkowskich UE. Przedmiotem dyskusji podczas spotkania był m.in. raport „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski” przygotowany przez Stowarzyszenie;
 • uwzględnienie postulatów zawartych w raporcie „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej
  w krajach UE. Kluczowe wnioski” w opublikowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
  i Technologii i Urząd Zamówień Publicznych „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”;
 • przygotowanie analizy wybranych zagadnień z obszaru środków ochrony prawnej, które powinny być uwzględnione w polskim prawie w celu zapewnienia przesłanki efektywności systemu środków ochrony prawnej w Polsce, stosownie do wymagań dyrektyw odwoławczych;
 • złożenie przez Zarząd w dniu 27 lipca 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędzie Zamówień Publicznych stanowiska zawierającego zastrzeżenia do wybranych rozwiązań zawartych w „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”;
 • zorganizowanie przez Stowarzyszenie w dniu 12 czerwca 2018 r. w Warszawie międzynarodowej konferencji pt. „Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci i praktycy prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Konferencja była relacjonowana w prasie;
 • przeprowadzenie i opublikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia wyników ankiety na temat środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie to wskazuje na najbardziej palące problemy wykonawców w świetle aktualnie obowiązujących regulacji;
 • zainicjowanie przez Zarząd prac związanych z kolejną inicjatywą Stowarzyszenia dot. sposobu implementacji i interpretacji wybranych przesłanek wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne w krajach UE i EFTA.

walne20192

walne2019

W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł o korektach finansowych nakładanych przez polskie instytucje zarządzające wydatkowaniem funduszy unijnych. Jan Roliński, członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, zwraca w nim uwagę na coraz większą częstotliwość ich nakładania oraz nadgorliwość i formalizm kontrolujących.

330434855 329344486

27 lipca 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych złożył w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędzie Zamówień Publicznych stanowisko zawierające uwagi do wybranych rozwiązań zawartych w „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”. Treść stanowiska można pobrać pod tym linkiem.

Integralną część stanowiska naszego Stowarzyszenia stanowią złożone przez nas już 6 czerwca 2018 r. uwagi i postulaty odnoszące się do problematyki środków ochrony prawnej, w tym zagadnień związanych z odszkodowaniami na rzecz podmiotów, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych. Stanowisko Stowarzyszenia z 6 czerwca 2018 r. można pobrać pod tym linkiem.

W czerwcowym numerze magazynu „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA” ukazał się artykuł na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego, której przepisy – jeżeli uchwalone zostaną w obecnie przyjętym kształcie – w istotny sposób wpłyną na funkcjonowanie sektora zamówień publicznych. Publikacja powstała na podstawie stanowiska Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, skierowanego w toku prac legislacyjnych do Komitetu Stałego Rady Ministrów, w którego przygotowaniu brali udział członkowie Stowarzyszenia i jego władz. Autorem artykułu jest Jan Roliński, członek zarządu Stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem:

zmiany

W czerwcowym numerze magazynu „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA” ukazał się artykuł na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego, której przepisy – jeżeli uchwalone zostaną w obecnie przyjętym kształcie – w istotny sposób wpłyną na funkcjonowanie sektora zamówień publicznych. Publikacja powstała w oparciu o na podstawie stanowiska Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, skierowanego w toku prac legislacyjnych do Komitetu Stałego Rady Ministrów, w którego przygotowaniu brali udział członkowie Stowarzyszenia i jego władz. Autorem artykułu jest Jan Roliński, członek zarządu Stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem

18 czerwca, 2018 roku, Aldona Kowalczyk i Mirella Lechna w komentarzu dla Dziennika Gazety Prawnej oceniają koncepcje nowych przepisów PZP przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z Urzędem Zamówień Publicznych. Założenia do nowych przepisów, które obejmują również propozycje zmian w środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom startującym w przetargu, zbiegają się z postulatami reformy środków odwoławczych zgłoszonymi przez naszych ekspertów.

DGP062018

13 czerwca, 2018 roku na łamach Dziennika Gazety Prawnej opublikowana została relacja ze zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych międzynarodowej konferencji „Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu”. Artykuł przytacza również wypowiedzi dr Wojciecha Hartunga, dr Alberta Sánchez Graells i dr Igora Nestoruka – prelegentów konferencji, podsumowujące problemy związane z prawem zamówień publicznych, które pojawiły się w trakcie międzynarodowego spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem:

 

FileWithHighlight

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.